Категорија: Web & Internet

Што е “crowdfunding”??

Како што знаеме, стартуваше LetsFundIt.mk, првиот македонски краудфандинг сервис. (Што е краудфандинг?) Се прашувате, што е овој сервис? Уште еден сајт за попусти? Сајт кајшто може да се вложува и инвестира во фирми? Одговорот, е нешто сосема друго…

Меѓу првите успешни сервиси/платформи од овој тип се Kickstarter и Indiegogo. Овие платформи овозможуваат луѓе да придонесат на постоечка кампања или да создадат своја.

Пример

Некој има идеја за нов продукт, да речеме очила за сонце со уникатен дизајн, но никако неможе да најде спонзори или инвеститори во неговата идеја. Следно, тој прави кампања на Кикстартер, снима видео, дава опис за неговата идеја, и се обврзува дека за секој што ќе го поддржи со одредена сума, добива нешто за возврат (т.н. ‘награди’). На пример, за секој што ќе даде над $100 – добива по еден пар очила за сонце. Секој што ќе даде над 200 долари – добива по два пара и благодарница. Итн…

Тука доаѓа основната идеја на овие сервиси, креаторот да види дали неговата идеја е доволно добра и вреди да се реализира. Ако нема одзив на неговата кампања, значи дека не е добра идејата. На овој начин креаторот тоа го открива по безбеден пат: многу полошо е тој директно да вложи свои средства (дури и да се задолжи) – за после тоа да открие дека идејата не е добра и нема да има профит од неа.

Што овие сервиси не се

Овие сервиси не се платформи за вложување средства и инвестирање. Ако придонесете на една камања за некој продукт (или за што и да е кампањата…) – вие добивате ‘награда’. Во зависност од кампањата, креаторот потенцира за кој придонесен износ која награда ја добивате. Ако биде успешна кампањата и тој продукт стане популарен и влезе во сериско производство, вие не добивате никакви проценти од понатамошните продажби. Вие ја добивате ексклузивноста да имате копија од првите верзии на тој продукт.

Грешни поими

На крај, да го сумирам текстов со една забелешка. LetsFundIt.mk копчето кое треба да го кликнат тие што сакаат да придонесат во кампања, го имаат несреќно крстено “Вложи”.

letsfundit

Истото копче во Кикстартер, преведено на македонски е “поддржи го овој проект”

kickstarter

А во Индигого е “придонеси сега”.

indiegogo

Им посакувам успех на LetsFundIt.mk, но за да дојдете до него дечки првин испеглајте ги поимите и текстот низ целиот сервис.


Ви се чита уште? Продолжете во блог постот на Зубер: LetsFundIt може да успее, ако сакаме

Анализа на кодот на Skycons

jsВо овој блог пост следи анализа на кодот на Skycons. Тоа е мала JavaScript библиотека која црта анимирани икони за временските состојби, користејќи го HTML5 <canvas> тагот. Се користи во одличниот сервис Forecast.

Кога ќе завршите со читање ќе знаете како се пишува една JS библиотека (притоа не jQuery или node/AMD/CommonJS библиотека, туку нај нај `нормална` библиотека), ќе знаете која и е структурата и може ќе научите и некоја финтица попат :)

Како се користи

Првин да видиме пример како се користи библиотеката:

Дефинираме канвас:

<canvas id="icon1" width="128" height="128"></canvas>

Ја вклучуваме библиотеката во HTML-от. И потоа во JavaScript кодот создаваме инстанца од Skycons

var icons = new Skycons();

и дефинираме која временска состојба да се исцрта за кој канвас и повикуваме нејзино анимирање.

icons.set("icon1", Skycons.RAIN);
icons.play();
Пример: различните икони кои ги нуди, притоа и во различни големини
Пример: различните икони кои ги нуди, притоа и во различни големини

Анализа

Пред да почнеме да го анализираме кодот, може да приметиме дека нуди методи кои се пристапуваат `дирекно` од библиотеката (пр. .RAIN) и методи кои се пристапуваат од инстанцата (пр. .set и .play). Друго за напомена, верзијата на библиотеката која е дел од овој блог пост е со id cec079f77b (нормално е да има и понови/подобрени верзии од библиотеката во иднина). Да почнеме:

Кодот започнува со декларирање на варијабла наречена Skycons

var Skycons;

и притоа не се прави ништо повеќе со неа во овој момент, нема иницијализација. Повеќе за варијабли тука.

Следно, целиот преостанат код се наоѓа во овој блок

(function(global) {

}(this));

и тука ја користиме и варијаблата Skycons. Овој блок се нарекува анонимна самоповикувачка функција, која во нашиот слчај е со аргумент – референца до глобална променлива. Доколку експлицитно не дефинираме – сите функции и варијабли во неа се приватни и нема да може да се пристапат од надвор. Повеќе за анонимни самоповикувачки функции тука, тука и тука.

Во оваа функција прво нешто е изразот “use strict”, што значи дека целата функција се извршува под ‘strict mode’.

"use strict";

Оваа декларација мора да биде на самиот почеток на функцијата. Повеќе за овој мод на работа тука.

Следно се декларираат две варијабли

var requestInterval, cancelInterval;

и после нив има уште една анонимна самоповикувачка функција, во која двете варијабли се употребуваат

(function() {
 var raf = global.requestAnimationFrame    ||
      global.webkitRequestAnimationFrame ||
      global.mozRequestAnimationFrame  ||
      global.oRequestAnimationFrame   ||
      global.msRequestAnimationFrame   ,
   caf = global.cancelAnimationFrame    ||
      global.webkitCancelAnimationFrame ||
      global.mozCancelAnimationFrame   ||
      global.oCancelAnimationFrame    ||
      global.msCancelAnimationFrame   ;

 if(raf && caf) {
  requestInterval = function(fn, delay) {
   var handle = {value: null};

   function loop() {
    handle.value = raf(loop);
    fn();
   }

   loop();
   return handle;
  };

  cancelInterval = function(handle) {
   caf(handle.value);
  };
 }

 else {
  requestInterval = setInterval;
  cancelInterval = clearInterval;
 }
}());

Во функцијава се дефинираат рамките за анимација и за сопирање на анимацијата и се дефинирани на тој начин што би работеле на сите интернет пребарувачи кои ја подржуваат оваа функционалност. Ова се нарекува RequestAnimationFrame shim, повеќе информации има тука и тука.

Следно има код во коментар (скокаме коментари!) и после него се дефинираат неколку константи (кои како и претходните две варијабли, не се достапни надвор од библиотеката пример кога е инстанцирана – бидејќи се во анонимна самоповикувачка функција).

var KEYFRAME = 500,
  STROKE = 0.08,
  TWO_PI = 2.0 * Math.PI,
  TWO_OVER_SQRT_2 = 2.0 / Math.sqrt(2);

После константите, следуваат функциите за цртање. Функциите се дефинирани на тој начин што може да се ре-искористат за повеќе икони наеднаш. Пример во сите случаи кога иконата за времето има облаче, се повикува истата функција за цртање на тој облак. Да ги разгледаме…

Првата е за цртање на круг.

function circle(ctx, x, y, r) {
 ctx.beginPath();
 ctx.arc(x, y, r, 0, TWO_PI, false);
 ctx.fill();
}

Како параметри се праќаат контекстот, точките x, y и радиусот r. ctx е контекстот земен од канвас елементот и тој нуди методи за цртање најразлични геометриски форми и преку него се цртаат иконите. Но, ако цел код е повици кон ctx ќе има многу повторување и нема да биде читлив, па затоа се овие помошни функции. Повеќе за цртање форми во канвас тука и тука.

Следната функција е за цртање на линија.

function line(ctx, ax, ay, bx, by) {
 ctx.beginPath();
 ctx.moveTo(ax, ay);
 ctx.lineTo(bx, by);
 ctx.stroke();
}

Јасно е дека преку канвасот се дефинира линија од една до друга точка и се исцртува.

Нема да ги опишувам сите овие помошни методи, само ќе ги излистам, можете во библиотеката да видите кои повици кон кои методи од контекстот се искористени.

function puff(ctx, t, cx, cy, rx, ry, rmin, rmax) {...}
function puffs(ctx, t, cx, cy, rx, ry, rmin, rmax) {...}
function cloud(ctx, t, cx, cy, cw, s, color) {...}
function sun(ctx, t, cx, cy, cw, s, color) {...}
function moon(ctx, t, cx, cy, cw, s, color) {...}
function rain(ctx, t, cx, cy, cw, s, color) {...}
function sleet(ctx, t, cx, cy, cw, s, color) {...}
function snow(ctx, t, cx, cy, cw, s, color) {...}
function fogbank(ctx, t, cx, cy, cw, s, color) {...}

Потоа има помошни матрици со броеви за помош на цртањето на анимацијата на ветрот

var WIND_PATHS = [ ...
  ],
  WIND_OFFSETS = [ ...
  ];

И уште две помошни функции

function leaf(ctx, t, x, y, cw, s, color) {...}
function swoosh(ctx, t, cx, cy, cw, s, index, total, color) {...}

Сега почнува интересното.

Skycons = function(opts) {
 this.list   = [];
 this.interval = null;
 this.color  = opts && opts.color ? opts.color : "black";
};

Оваа функција се повикува кога во горниот пример беше извршено new Skyicons(). Опционално може и бојата да се дефинира, пример new Skyicons({"color" : "blue"}). Полето list е листата во која се додаваат канвас елементите при повикување на .add и .set и полето interval се користи во .play и .pause. Повеќе за овие функции кога ќе им дојде редот.

Следни се функциите за временските состојби.

Skycons.CLEAR_DAY = function(ctx, t, color) {
 var w = ctx.canvas.width,
   h = ctx.canvas.height,
   s = Math.min(w, h);

 sun(ctx, t, w * 0.5, h * 0.5, s, s * STROKE, color);
};

Во оваа функција се пресметуваат неколку варијабли во зависност од големината на канвасот, и се повикува помошната функција sun.

Следна функција е

Skycons.CLEAR_NIGHT = function(ctx, t, color) {
 var w = ctx.canvas.width,
   h = ctx.canvas.height,
   s = Math.min(w, h);

 moon(ctx, t, w * 0.5, h * 0.5, s, s * STROKE, color);
};

која е слична на претходната, но на крај ја повикува помошната функција moon.

Во овој стил, следат функциите

Skycons.CLOUDY = function(ctx, t, color) { ... };
Skycons.RAIN = function(ctx, t, color) { ... };
Skycons.SLEET = function(ctx, t, color) { ... };
Skycons.SNOW = function(ctx, t, color) { ... };
Skycons.WIND = function(ctx, t, color) { ... };
Skycons.FOG = function(ctx, t, color) { ... };

Функциите кои се достапни преку инстанцата на Skyicons (add, set, draw, …) се на ред. Следно во кодот е дефиниран блокот

 Skycons.prototype = {
 };

И во него прва е функцијата add

add: function(el, draw) {
 var obj;

 if(typeof el === "string")
  el = document.getElementById(el);

 obj = {
  element: el,
  context: el.getContext("2d"),
  drawing: draw
 };

 this.list.push(obj);
 this.draw(obj, KEYFRAME);
},

Пред да објаснам што прави функцијата, да размислиме зошто оваа е достапна преку инстанцата на Skycons. Тоа е бидејќи е дефинирана преку prototype. Повеќе за prototypes тука и тука.

Во функцијата се креира празна варијабла obj, со getElementById се зема канвас елементот по името (пр. icon1, повеќе инфо тука), се создава објектот, се додава во листата и се повикува за него draw.

Многу важно тука е назначувањето на draw за полето drawing во создавањето на објектот. Да го земеме примерот icons.add(“icon1″, Skycons.CLEAR_DAY); – во obj за полето drawing ја назначуваме функцијата CLEAR_DAY. Во JavaScript можеме функции да праќаме како аргументи на методи и да ги назначуваме на полиња. Повеќе за тоа тука.

Следна е функцијата set

set: function(el, draw) {
 var i;

 if(typeof el === "string")
  el = document.getElementById(el);

 for(i = this.list.length; i--; )
  if(this.list[i].element === el) {
   this.list[i].drawing = draw;
   this.draw(this.list[i], KEYFRAME);
   return;
  }

 this.add(el, draw);
},

Која го прави истото како add, само ако веќе постои објект со такво име на канвасот – го заменува во листата.

Следна функција е remove

remove: function(el) {
 var i;

 if(typeof el === "string")
  el = document.getElementById(el);

 for(i = this.list.length; i--; )
  if(this.list[i].element === el) {
   this.list.splice(i, 1);
   return;
  }
},

Која отстранува објект од листата.

Потоа е функцијата draw

draw: function(obj, time) {
 var canvas = obj.context.canvas;

 obj.context.globalCompositeOperation = 'destination-out';
 obj.context.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
 obj.context.globalCompositeOperation = 'source-over';

 obj.drawing(obj.context, time, this.color);
},

Која се повикува во play функцијата, и како параметри прима објект од листата и време. Првин го зема канвасот, го чисти, и за објектот го повикува методот drawing. А drawing е впрочем еден од методите за времињата, како RAIN, CLOUDY, итн… такада еден од тие методи се извршува соодветно.

Следна е функцијата play

play: function() {
 var self = this;

 this.pause();
 this.interval = requestInterval(function() {
  var now = Date.now(),
    i;

  for(i = self.list.length; i--; )
   self.draw(self.list[i], now);
 }, 1000 / 60);
},

Во неа првин се забележува интересното var self = this; – оваа варијабла self ни помага да чуваме референца до this во случаи кога може контекстот на извршување на this да се менува. Повеќе за тоа тука. Потоа повикуваме pause – функција која ќе ја објасниме следна, и потоа повикуваме requestInterval и во секоја итерација ги итерираме сите објекти во листата и повикуваме исцртување – така ја добиваме анимираноста.

И последната функција, pause

pause: function() {
 var i;

 if(this.interval) {
  cancelInterval(this.interval);
  this.interval = null;
 }
}

Во неа, доколку interval е некогаш дефиниран (што значи доколку е повикано претходно play) се повикува cancelInterval и interval се поставува на null.

Крај на кодот. Структурата на библиотеката графички преставено изгледа вака:

Преглед на структурата на Skycons
Преглед на структурата на Skycons

Сега уште еден коментар. Зошто некои методи се достапни преку Skycons дирекно, а некои преку инстанцата? Затоа што можеме да имаме повеќе икони на една иста веб страна, и не сакаме сите да бидат со исти бои, или некои сакаме да се анимирани а некои статички. На овој начин тоа е возможно.

И тоа е тоа. Доколку имате сугестии, поправки, идеи, надополнувања или било каков коментар – бујрум!

Foursquare во Балканот и Македонија

Сте се замислиле ли некогаш, каде колку се користи Forusquare, еден од најпопуларните геолокациски сервиси во светот? Дали има повеќе ‘чекини’ еден град или друг? Или држави споредено?

Како одговор за љубопитните, Mashable објавија дека Foursquare нудат нова алатка која впрочем е мапа на светот врз која е графички претставена активноста на корисниците. Мапата, може да се прегледа и без корисничка сметка на сервисот.

Скриншоти од сервисот, поставени врз соодветни скриншоти од Google Maps, еден филтер за транспарентност, и ги имаме следните резултати (клик на сликата ја отвора во нов таб/јазиче во `оригиналната` големина).

Како стои балканот?

Map_Balkans

Според претставените податоци, Албанија и БиХ најслабо го користат сервисот, а Грција најмногу. Македонија солидно се држи.

Каква е ситуацијата во Македонија, по кои градови има ‘чекини’?

MapMK

Скопје како најголем град (и со најмногу хипстери :P) логично е на прво место. Може да приметиме дека скоро во сите градови (Охрид, Битола, Велес, Штип, итн…) има доста активност. Има и други интересни детали, како на пример линиите околу Охридско и Мавровско езеро.

Интересно би било и Facebook да објават слична алатка кадешто ќе бидат преставени податоците од нивниот геолокациски сервис којшто е интегриран во социјалната мрежа.

Геолокациските сервиси се дел од иднината, такада останува да бидеме дел од неа.

Македонски интернет портали и превземање содржини од други места

tab_remove-128Може да го прочитате мојот пост “Македонски интернет портали и социјалните мрежи” во кој изјаснив некои мои ставови, но не покажував со прст према ниеден портал/сајт/медиум.

Но овој пат ќе го направам тоа. Не е ова еден и единствен пример, и не е ова случај кај само еден од порталите, но мора пример за илустрација да се земе.

Прво да се изјаснам, дека многу ценам кога некој портал ќе објави вест/статија/рецензија или друга форма на творба, и ќе си наведе прописно, а) автор, б) референци, в) линкови до позајмените слики и видеа вметнати во содржината.

Да го видиме следниот пример:

SkopjeInfo
Линк до статијата на крај на постот [1]

Сликава, сигурно е фотографирана на Водно, не ?

GOP

Дури и хоризонтално е изротирана.

Да кажам пак, има и портали со многу многу полоши примери. Сите тие “копи-пејст” статии со папарацо содржина за поп ѕвездите и познатите во Америка – исто немаат референци (сигурно немаме пратено фотограф Снуки или Кардашијан да ја следи 24/7). Тој тип на портали и воопшто не го посетувам.

На крај на денот, има многу веб сервиси кајшто може да се пребаруваат фотографии кои се лиценцирани под отворена лиценца, како Creative Commons. Сигурно можете за вашата статија која ја пишувате – за што и да се однесува – да најдете соодветна слика. Добра почетна точка е Flickr со нивната страна за пребарување, само одберете дека сакате да ви ги филтрира по CC и прелистувајте ги резултатите. Фотографијата е само дел од целата содржина – придружник на текстуалниот дел, но тоа не значи дека не треба да се обрнува повеќе вниманите и професионализам и во тој аспект.

Читателите не прегледуваат само еден портал во текот на денот, туку многу, и домашни и странски. Со оригинална содржина и професионалност ги придобивате читателите повеќе да го поминуваат своето време на домашните а помалку на странските портали. Да не заборавиме дека со тоа и нивната доверба во вас.

[1] http://skopjeinfo.mk/kolumni/1390595049/kolumna-mojata-ispoved-mojata-lekcija-za-zivot

 

Македонски интернет портали и социјалните мрежи

tab_remove-128Морам да кажам дека сум разочаран од македонските интернет портали.

Не само поради содржината во нив, тоа е цел муабет: статии преведувани од српски (бар да беа од англиски – од оригиналниот извор, вака превод на преводот), статии без наведени извори, пародии статии (како тие од njuz и theonion) преведени и прикажани како вистина да е, ‘гугл транслејт’ статии, и така натаму…

Не само поради рекламите: на сите страни во сите форми, музики ти свират без напомена, реклами на цела страна без опција да ја затвориш додека не заврши…

Туку и поради социјалниот момент.

Еве неколку примери:

 1. Наидувам на линк со вест/статија споделена на Фејсбук или Твитер, ме заинтересирува и го кликам линкот. Се отвора порталот, и целиот стајт е затемнет и еден огромен дијалог во средина се појавува кој ме принудува да кликнам Like на нивниот Фејсбук профил за да можам да преминам на содржината што сакам да ја прочитам. Во вакви случаи, го затворам сајтот, ја гуглам веста и наоѓам друг портал кајшто можам да ја прочитам без попречувања.
 2. Наидувам на линк со вест/статија споделена на Фејсбук, го кликам линкот. Се отвора порталот, можам да ја видам содржината, но оп! – за неколку секунди пак ме пренасочува назад на Фејсбук – да ја одобрам аплкацијата што ја направиле на Фејсбук за порталот! (да им беше подобар JavaScript кодот може и помалце секунди ќе чекав). Не, фала.

Моментот кога ќе почнете да го форсирате корисникот да биде ваша реклама преку неговите сметки на социјалните мрежи – сте го изгубиле како ваш читател.

1ви Април Топ 5

Мои фаворити за годинава (како и секогаш, hats off to Google).

 1. Gmail Tap for Android and iOS
 2. World’s Smallest Ultrabook, the Sony Vaio Q
 3. Chrome Multitask Mode
 4. Google Maps 8-bit mode
 5. Butbucket introduces Spooning

Преостанатите други можат да се најдат тука: http://aprilfoolsdayontheweb.com/2012.html (може и да се поднесе линк!).